Видове съгласно действащия продуктовия стандарт БДС EN 13163

За класификация на експандирания полистирен в областта на строителството в България служи единствено производственения стандарт БДС EN 13163 Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия. Изисквания.
Според него EPS продуктите се разделят на типове. Всеки тип трябва да удовлетворява две различни условия едновременно, за да се осигури задоволително качество на продукта. Тези условия са: напрежение на натиск при 10 % деформация и якостта на огъване, както е показано в таблицата.

Тип Напрежение на натиск при 10 % деформация (кРа) Якост на огъване (кРа)
EPS S - 50
EPS 30 30 50
EPS 50 50 75
EPS 60 60 100
EPS 70 70 115
EPS 80 80 125
EPS 90 90 135
EPS 100 100 150
EPS 120 120 170
EPS 150 150 200
EPS 200 200 250
EPS 250 250 350
EPS 300 300 450
EPS 350 350 525
EPS 400 400 600
EPS 500 500 750

Допълнително се класифицират EPS S – който не се използва при натоварване и EPS Т – за изолация от ударен шум. За да се класифицира като EPS Т, продуктът трябва да има изпитване за свиваемост и динамична коравина.

EPS F – Фасадни топлоизолационни плочи
Добилият широка популярност EPS F – за влагане в комбинирана топлоизолационна система, в действителност не е част от стандартната класификация на продуктите от експандиран полистирен, а е допълнително обособен като вид, тъй като към него се предявяват допълнителни изисквания, произтичащи от приложението му като топлоизолация  в „контактната” фасада.
Това са изискванията към изолационните материали определени от БДС ЕN 13499 Топлоизолационни продукти за сгради. Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS), на основата на експандиран полистирен. Изисквания и ETAG 004 Ръководство за издаване на европейски технически одобрения за топлоизолационни системи с крайно покритие мазилка. Те касаят устойчивостта на топлоизолационните плочи при различни атмосферни условия – температура, влажност на въздуха, водопоглъщането, толерансите на размерите, показатели, които се изпитват и декларират и за всички останали приложения. Специфични само за приложението в комбинирана външна топлоизолационна фасадна система са:

 • Топлинно съпротивление -  RD> 1 m2K/W (което за дебелина 5 cm дава твърде неамбициозния коефициент на топлопроводност λ=0,05 W/m2K)
 • Якост на опън, перпендикулярно на повърхностите
  - 100 kPa за плочи монтирани чрез лепене и дюбелиране
  - 150 kPa за плочи монтирани чрез профили
 • Якост на срязване

Видове според областта на приложение
На практика, най-важна е класификацията на EPS материалите според областта им на приложение, за да се гарантира избора на правилния продукт за съответната строителна конструкция. Най-широка и прецизна е класификацията според немския стандарт DIN 4108-10 Области на приложение на изолационните материали.

Изолациите от експандиран полистирен са приложими за топло- и звукоизолация на почти всички строителни конструкции. Критерий при избора на конкретния тип EPS са допустимото натисково натоварване, звукоизолационните характеристики и якостта на опън за контактните фасади. Други критерии като водопоглъщаемост, паропропускливост са близки за различните типове EPS и са предопределени от технологията на производство.

За приложения без особени натискови натоварвания могат да се полагат типове от EPS 50 до EPS 100. Това са топлоизолациите между и под гредите на дървен скатен покрив, под плоча на последен подпокривен етаж или неотопляем сутерен; при външни стени под обшивки, в сандвич зид, при контактни фасади, от вътрешната страна на външни стени.

Типове с малки и средни натискови натоварвания - EPS 100 и EPS 120 се използват за топлоизолация върху греди на скатен покрив, върху плоча на последен подпокривен етаж, фундаментна плоча върху земята или неотопляем сутерен; за изолация от ударен шум на междуетажни плочи с плаваща замазка или при сух под, за топлоизолация по периметъра на основите и от горната страна на фундаментната плоча.

Типове с високи и особено високи натискови натоварвания – EPS 150, EPS 200 и повече се препоръчват за топлоизолация на проходими плоски покриви, върху стоманобетонов скатен покрив, под замазка при плаващ под, при периметъра и цокъла на сградите.

Членове

 • austrotherm
 • marisan
 • maxim
 • energoplast
 • stipor